Gunshot - Gui Machado

Gunshot - Gui Machado

27 notes, September 29, 2014

Team Work - Gui Machado

Team Work - Gui Machado

11 notes, September 29, 2014

Wreck - Gui Machado

Wreck - Gui Machado

6 notes, September 29, 2014

Água - Rafael Di Celio

Água - Rafael Di Celio

10 notes, September 29, 2014

O céu e só - Rafael Di Celio

O céu e só - Rafael Di Celio

18 notes, September 29, 2014

Rooftop BBQ - Gui Machado

Rooftop BBQ - Gui Machado

83 notes, September 27, 2014

Evil Erasmo - Gui Machado

66 notes, September 27, 2014

Candy Cloud - Gui Machado

Candy Cloud - Gui Machado

321 notes, September 26, 2014

Magic Mirror on the car… - Gui Machado

Magic Mirror on the car… - Gui Machado

47 notes, September 26, 2014

The New York Times - Gui Machado

The New York Times - Gui Machado

78 notes, September 24, 2014

Carribean Blue - Gui Machado

Carribean Blue - Gui Machado

132 notes, September 20, 2014

Wu-Tang Clan - Gui Machado

Wu-Tang Clan - Gui Machado

42 notes, September 18, 2014

French Montana - Gui Machado

French Montana - Gui Machado

14 notes, September 18, 2014

Dam-Funk - Gui Machado

Dam-Funk - Gui Machado

14 notes, September 17, 2014

Sharon - Gui Machado

Sharon - Gui Machado

28 notes, September 17, 2014